ประวัติโรงพยาบาล

 

ประวัติโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา จัดสร้างขึ้นภายใต้การนำของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขณะนั้น ประกอบด้วย นายสมพงษ์  ประภากรสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ นายโชค  รอดสุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าหวี นายธีรพงศ์  เจริญฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ นายสวย  เทศนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร และนายธนิต  ชูเพ็ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหาดสำราญ ได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ สมัย ฯพณฯ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และให้อนุมัติงบประมาณจากโครงการเพื่อการสาธารณประโยชน์จากรายได้ โดยการออกสลากพิเศษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๔๙,๖๓๔,๔๔๐ บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารและค่าครุภัณฑ์การแพทย์ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่         ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด ๘ ปี เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗

โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ๑ ใน ๑๐ แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาเป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยเน้นให้มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีระบบบริการที่เน้นงานเวชศาสตร์ครอบครัว การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และที่สำคัญมีการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชน