ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงห้องประชุมวงเงิน 675,700.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงห้องประชุมโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา