รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2565

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 1.งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 2.งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 3.งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565 4.หมายเหตุประกอบงบ ปีงบประมาณ 2565