ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย

Post Author: hadsumran