รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2566

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 

1. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

2. งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566

3. งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

4. หมายเหตุประกอบบัญชี ปีงบประมาณ 2566

Post Author: hadsumran