ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ-1-7 การประเมินข้าราชการ

Post Author: hadsumran