เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ) วงเงินงบประมาณ 1,690,000 บาท

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ) วงเงินงบประมาณ 1,690,000 บาท