องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง มุ่งวิสัยทัศน์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใบหม่อนดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและไขมันในเลือด สร้าง Health Care Model ในชุมชน วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) ที่โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดตรัง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล ให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ นายแพทย์โสภณกล่าวว่า โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลในการเป็นต้นแบบนวัตกรรมแห่งความพอเพียงที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน เน้นส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารให้กับผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบได้ร้อยละ 1.4 นอกจากนี้ ยังนำใบหม่อนจากสวนสมุนไพรของโรงพยาบาลมาแปรรูปเป็นชา เพื่อใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ทำให้เกิด Health Care Model ในชุมชน และยังมีการนำโคลนทะเลมาประยุกต์ใช้ในการพอกเข่า ดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มารับบริการในคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ถือเป็นศาสตร์การรักษาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ […]

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้ พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า “เล็ก” ด้านการศึกษา เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี จากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์ […]