รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2566

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566  1. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566 2. งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566 3. งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566 4. หมายเหตุประกอบบัญชี ปีงบประมาณ 2566

รายงานทางการเงิน โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 2565

รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2565 1.งบทดลอง ปีงบประมาณ 2565 2.งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 3.งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565 4.หมายเหตุประกอบงบ ปีงบประมาณ 2565

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเเพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รพ.หาดสำราญฯ)

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) โรงพยาบาลหาดสำราญฯ