EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตราการและวางแผนระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ
20.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
20.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน