EB22 หน่วยงานมีการประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

EB22.1 หลักฐานการจัดประชุม

ุEB22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

EB22.3 ภาพถ่ายประกอบ

EB22.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม

EB22.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์

EB22.6 Print Screen จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน