EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25.1 ขออนุมัติลงนามคำสั่ง

EB25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

EB25.3 ราบงานการประชุมมาตรการป้องกันการทุจริต

EB25.4 มาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB25.5 กำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตามคุ่มือ

EB25.6 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB25.7 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน