EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

EB26.1 แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย

EB26.2 ภาพประกอบการคัดกรองผู้ป่วย

EB26.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB26.4 Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน