EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

8.1 Eb8 บันทึกข้อความ

8.2 Eb8 ประกาศรพ

8.3Eb8.3แบบฟอร์การเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์