EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ 2564

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชประจำปี
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก
ไตรมาส 1 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ไตรมาส 3 ประกาศรายงานการประเมินปฏิบัติงาน1เม.ย 64