EB8 หน่วยงานมีการดำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB8.1 ลงนามประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลของงสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

EB8.2 คำสั่งโรงพยาบาลหาดสำราญฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการเว็ปไซต์โรงพยาบาลหาดสำราญฯ

EB8.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรค

EB8.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข