EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

Eb9.1.1หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิโครงการ

Eb9.1.2หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ โครงการ

Eb9.2รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่ยวงาน

Eb9.3บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

Eb9.4รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

Eb9.5ภาพกิจกรรม

Eb9.6แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ