EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB9.1 Link แสดงหลักฐานเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB9.2 หลักฐานแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน