MOIT 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

8.1 บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่

8.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ

8.3 หลักฐานประกาศผลการประเมิน

8.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่ 3 รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

8.1 บันทึกข้อความลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ ไตรมาสที่ 3

8.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติข้าราชการ 1 เม.ย 65 ไตรมาสที่ 3

8.3 หลักฐานประกาศผลการประเมิน ไตรมาสที่ 3

8.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาสที่ 3