MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

8.1 หลักฐานการจัดโครงการอบรมให้ความรุ้แก่เจ้าหน้าที่
8.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
8.3 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
8.4 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
8.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมการอบรมที่ชัดเจน
8.6 เผยแพร่เว็บไซต์หน่วยงานและมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ