MOIT 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติให้ข้าราชการ

9.1.2 โครงการ

9.2 รายชื่อเข้าอบรม

9.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ

9.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

9.5 ภาพกิจกรรม

9.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล