EB10 หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

Eb10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียนการปฏิบัติงาน

Eb10.2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

Eb10.3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน.

Eb10.4 หลักฐานที่แสดงช่องทางการร้องเรียน

Eb10.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

Eb10.6 Like แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน