EB10 หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

Eb10.1คู่มือการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน

Eb11.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

Eb10.3รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

Eb11.4 รายงานสรุปว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน

Eb10.5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต

Eb10.6 Like แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน