EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB11.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

EB11.2 แผนงานโครงการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

EB11.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา) ประจำปีงบประมาณ2562