EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB12.1 แผนกำกับติดตามและกรอบเวลาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอหาดสำราญ ประจำปีงบประมาณ 2563

EB12.2 สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการ(QOF) ปีงบประมาณ 2563

EB12.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข