EP11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

3. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. รายงานสรุปว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์