MOIT 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน
10.2 คู่มือการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน
10.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน
10.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล