MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีหลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม

1.1 บันทึกข้อความขอจัดโครงการ

1.2 โครงการ

2. มีรายงานประชุมโครงการ กิจกรรม

3. มีรายงานการประชุมโครงการ

4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ-กิจกรรม

5. มีภาพกิจกรรม-ที่ระบุ-วันเวลา-สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

6. มีรายงานสรุปผลการติดตาม

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน