EB13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

Eb13.1บันทึกข้อความโปรดลงนามเรื่่องมาตรการ

Eb13.2 คำสั่งประกาศหรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกัน

Eb13.3 มาตรการ กลไก หรือระบบในการป้องกัน

Eb13.5 รายงานผลการดำเนินงาน