EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

2. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

5. แบบฟอร์มการเผยปพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์