EB14 หน่วยงานมีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

EB14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่

EB14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี

EB14.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website