MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ

12.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
12.2 มีคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
12.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน