MOIT 14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ
14.2 แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
14.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียน
14.4 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่ทนต่อการทุจริต
14.5 ภาพกิจกรรม
14.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล