EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB15.1 บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB15.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB15.3 ภาพถ่ายประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

EB15.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Website