MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และ มีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์ของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

MOIT 15.1 บันทึกข้อความสั่งการ และขอเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน
MOIT 15.4 บันทึกข้อความ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
MOIT 15.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล