EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

4. ภาพถ่ายกิจกรรม

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์