MOIT 16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

16 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผน ปปช.ปี65
16.1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานปีงบประมาณ 2565
16 1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
16.2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเผยแพร่
16.2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
16 2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล