MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16.1.1 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
16.1.2 มีบันทึกข้อความที่ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
16.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
16.2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
16.2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
16.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน