MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

18.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง ข้อสั่งการ
18.2 มีมาตรการป้องกันการทุจริต
18.3 มีหลักฐานหนังสือเวียน
18.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน