EB 17 หน่วยงานมีแผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชิบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์