EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB17.1 โปรดลงนามเรื่องมาตรการ กลไล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

EB17.2 ประกาศโรงพยาบาลหาดสำราญฯ เรื่องมาตรการ กลไล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

EB17.3 มาตรการ กลไล หรือระบบการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

EB17.4 บันทึกข้อความ เรื่องมาตรการ กลไล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน

EB17.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหน่วยงานมีมาตรการ กลไล หรือระบบในการป้องกันการรับสินบน และประโยชน์ทับซ้อน