MOIT 18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

18.1 หนังสือเชิญประชุมวิเดราะห์ความเสี่ยง
18.2 สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
18.3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
18.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ-และสั่งการ
18.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล