MOIT 19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-ข้อสั่งการ
19.2 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์
19.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
19.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
19.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
19.6 แนวทางกิจกรรมชมรม STRONG
19.7 รายชื่อสมาชิกของชมรม-STRONG
19.8 กิจกรรมดำเนินงานของชมรม