EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามอผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.1 รายงายผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ
2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์