EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสียง
19.2 สรุปรายงานการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
19.3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ
19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์