EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่

EB19.1 คำสั่งโรงพยาบาลหาดสำราญฯ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส

EB19.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะการทำงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ

EB19.3 หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

EB19.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข