MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

21.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์
21.2 ประกาศเจตนารมณ์
21.3 มีกิจกรรมประกาศเจตนรมณ์
21.4-มีภาพถ่ายกิจกรรม-ที่ระบุวัน-เวลา
21.5แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน