MOIT 22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

22.1บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต
22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
22.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด
22.4 ภาพถ่ายกิจกรรม