ตัวชี้วัดที่ 1 EB1-EB4

ตัวชี้วัดที่ 1

EB1.1 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๒

EB1.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๒

EB1.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ ๒๕๖๒