EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
  EB4.1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
  EB4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
  EB4.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
  EB4.1.4 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
  EB4.1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
  EB4.2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั้งการ
  EB4.2.2 รายงานผลการดำเนินการตานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
  EB4.2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
  EB4.3.1 หนังสือเวียนหลักฐานเกี่ยวการตรวจสอบถึงคาวมเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  EB4.3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB4.3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564
  ไตรมาส 1
  EB4.3.3.3 หลักฐานเดือนตุลาคม-ธันวาคม
  EB4.3.3.3 หลักฐานจ่ายเดือนธันวาคม
  ไตรมาส 2
  EB4.3.3 เดือนมกราคม – มีนาคม 64
  ไตรมาส 3
  EB4.3.3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 64
  ไตรมาส 4
  EB4.3.3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 64
 4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  EB4.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน