MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

2.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

MOIT 2.2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

MOIT 2.3 พระราชบัญัติมาตราฐานทางจริยธรรม 2562

MOIT 2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-2564

MOIT 2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าที่ของรัฐ-2564

MOIT 2.6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

MOIT 2.7 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

MOIT 2.8 นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน

MOIT 2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

MOIT 2.10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

MOIT 2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

MOIT 2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

MOIT 2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

MOIT 2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจให้บริการ

MOIT 2.15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจให้บริการ

MOIT 2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 2566

MOIT 2.17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

MOIT 2.17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

MOIT 2.18.1 บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้ แก้ไข

MOIT 2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

MOIT 2.18.3 บันทึกข้อความรายงานผลการติดตาม

MOIT 2.18.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน 2566