EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

6.1 ขออนุมัตจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ

6.2 สรุปรายงานการประชุมการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลสาธารณสุข และการเสนอความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

6.3 แผนโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

6.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

6.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข