EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

EB6.1 ขออนุมัตจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2563 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหาดสำราญ

EB6.2 สรุปรายงานการประชุมการนำเสนอข้อมูลการนำเสนอข้อมูลสาธารณสุข และการเสนอความคิดเห็นการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

EB6.3 แผนโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

EB6.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

EB6.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข